Rekrutacja

Ilość miejsc: 34 słuchaczy  

 

Rekrutacja:

I etap – postępowanie wstępne stwierdzające spełnienie warunków formalnych przyjęcia na studia 03.01.2011 - 30.01.2011 r.

II etap
–rozsyłanie informacji o wyniku postępowania wstępnego oraz terminie rozmowy kwalifikacyjnej tym kandydatom, którzy spełniają kryteria formalne 31.01.2011r.

III etap
– rozmowa kwalifikacyjna 07.02. 2011 r. od godz. 13:00, sala 107 R (nowy budynek uczelni, ul. Sidorska 102)

IV etap
– opublikowanie listy osób przyjętych do projektu oraz listy rezerwowej 09.02. 2011 r (poprzez umieszczenie nr pesel na stronie projektu
www.edwlog.pswbp.pl w zakładce rekrutacja)Wymagane dokumenty: 

- wypełniony formularz zgłoszeniowy (druk do pobrania ze strony www.edwlog.pswbp.pl)

- kserokopia dowodu osobistego - odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 
- dwa zdjęcia 35mm/45mm

- zaświadczenie o zatrudnieniu

- odpis aktu małżeństwa w przypadku, gdy nazwisko na dyplomie różni się od obecnie używanego

 


Powyższe dokumenty należy złożyć osobiście  w biurze projektu: 

Instytut Pedagogiki, ul. Sidorska 95/97 w pok. 314 od godz. 10: 00 – 13:00 w poniedziałki, środy i piątki

tel.83 344 99 15, kom. 692 771 522

 

lub w sekretariacie Instytutu Pedagogiki od poniedziałku do piątku w pok. 311 od godz. 8:00-15:00. lub przesłać pocztą w okresie od 03/01/2011r.  do 28/01/2011   na adres:

PSW im. Papieża Jana Pawła II
INSTYTUT PEDAGOGIKI p.314 ,
ul. Sidorska 102
21-500 Biała Podlaska
z dopiskiem Edukacja wczesnoszkolna z podstawami logopedii

Regulamin rekrutacji


Osoby, które z braku miejsc nie zostaną zakwalifikowane do projektu, zostaną umieszczone na liście rezerwowej.

Kandydaci z listy rezerwowej będą mieli możliwość zakwalifikowania się do projektu tylko w przypadku rezygnacji wcześniej zakwalifikowanej osoby, nie później niż po przeprowadzeniu dwóch pierwszych zjazdów oraz zaliczeniu wszystkich nieobecności.